Πρόληψη κινδύνων και τοπικά σχέδια για την απασχόληση

ΖΑΚΥΝΘΟΣ – Η πρόληψη και διαχείριση κινδύνων καθώς και τα τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας είναι οι δυο νέες προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπύρος Σπύρου.
Η πρώτη αφορά στην προμήθεια ειδικού εξοπλισμού πυρόσβεσης (υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, κλπ) με δικαιούχο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Πυροσβεστική Υπηρεσία), ενώ η δεύτερη πρόσκληση αφορά στη δράση του άξονα “Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η διαχείριση της οποίας έχει εκχωρηθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων.
Αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις που λειτουργούν με βάση το άρθρο 18, του Ν. 4019/2011. Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 252 παρ.3 εδ. β του Ν. 3463/2006, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.
Αντικείμενο των προτάσεων που θα υποβληθούν είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, μετά από διάγνωση των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται η εργασιακή προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και όλες οι απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Στο κόστος των συγκεκριμένων πράξεων δεν περιλαμβάνεται το κόστος δημιουργίας της θέσης απασχόλησης.
Επιλέξιμες είναι οι δράσεις που είναι επιλέξιμες από το ΕΚΤ στο πλαίσιο των παρακάτω κατηγοριών: μελέτες, δικτύωση, ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, συντονισμός και διαχείριση πράξης, κατάρτιση – επιμόρφωση, πληροφόρηση – συμβουλευτική – υποστήριξη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι 2.000.000 ευρώ και έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι πρέπει παράλληλα με την αίτηση χρηματοδότησης να υποβάλλουν φάκελο – αίτηση επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας, η οποία θα αφορά μόνο την συγκεκριμένη πράξη.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους:
Από 04 Απριλίου 2012 έως τις 18 Μαΐου 2012 (λήξης υποβολής προτάσεων 1ου κύκλου αξιολόγησης). Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι συγκριτική.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ “ΗΜΕΡΑ”
www.imerazante.gr