“Πράσινο” φως για το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Η οριστικοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2012-2014, ήταν ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, που έγινε σήμερα με τηλεδιάσκεψη, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Ως Οργανισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Περιφέρεια σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
Ουσιαστικό εργαλείο της συνολικής αναπτυξιακής προσπάθειας αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό προγραμματικό κείμενο για τη Διοίκηση της Περιφέρειας, σε όλη τη διάρκεια της θητείας των αιρετών της οργάνων, που θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάλυση, την αξιολόγηση και την υλοποίηση δράσεων και πολιτικών, οι οποίες θα συμβάλουν στην βιώσιμη και μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή της Περιφέρειας και στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ως οργανισμού.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε εφαρμογή των παραπάνω προβλέψεων, προκήρυξε διαγωνισμό και ανέθεσε σε εξειδικευμένο Σύμβουλο το έργο για την υποστήριξη εκπόνησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την μορφή Επιχειρησιακού Σχεδίου, το οποίο θα έχει με ενιαία δομή, συγκρότηση και λογική για το σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων της Περιφέρειας, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

Περιεχόμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, αφορά στο σύνολο των παρεμβάσεων που θα αναπτύξει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τα Νομικά της Πρόσωπα, για την περίοδο 2012-2014, και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
•Τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας και των προβλημάτων και κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης της, των αναγκών των πολιτών της, καθώς και των προτεραιοτήτων βελτίωσης της εσωτερικής διοικητικής αποτελεσματικότητας της
•Την εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής.
•Την ιεράρχηση των αναγκών σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και έργα για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής θητείας των αιρετών οργάνων της αυτοδιοίκησης.
•Τον οικονομικό προγραμματισμό για την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, καθώς και την εισαγωγή διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής του.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσα από Ετήσια Προγράμματα Δράσης, τα οποία θα αποτελούν την εξειδίκευσή του και τον ετήσιο προγραμματισμό μέχρι τη λήξη της θητείας της Διοίκησης της Περιφέρειας.

Ενότητες
Α. Στρατηγικός Σχεδιασμός: Περιλαμβάνει την διατύπωση του Αναπτυξιακού Οράματος και την διαμόρφωση της Στρατηγικής υλοποίησης του. Οριστικοποιείται ύστερα και από διαβούλευση με την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Β. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός: Εξειδίκευση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων (ειδικοί στόχοι, Μέτρα και Δράσεις), με τριετής προγραμματισμό των δράσεων.
Δημοσιοποιείται στο ευρύτερο κοινό.
Γ. Οικονομικός Προγραμματισμός και Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Κατάρτιση του Οικονομικού Προγραμματισμού και διαμόρφωση των δεικτών παρακολούθησης αξιολόγησης της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Δ. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2012: Κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2012.

Αναπτυξιακό Όραμα
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΠΙΝ αποτελεί το κείμενο διατύπωσης του Αναπτυξιακού Οράματος της Περιφέρειας για το 2020, καθώς και της εξειδίκευσης της Στρατηγικής για την πραγματοποίηση του.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες και πολιτικές και κυρίως την «Αναπτυξιακή Στρατηγική Ευρώπη 2020», το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, τη συνθετική αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης και των αναπτυξιακών προοπτικών και δυνατοτήτων, τις απόψεις – προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους Δήμους της εδαφικής επικράτειας της Περιφέρειας ως Κεντρικός Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος και Όραμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το 2020 προσδιορίστηκε η Ορθολογική και Βιώσιμη Ανάπτυξη με Αναγνωρίσιμη Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Ταυτότητα και Διασφάλιση της Κοινωνικής Ευημερίας και Συνοχής.