Σύσταση Φορέα Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας

Εντάσεις, αποφάσεις για περίπου 60(!) θέματα και πρωταγωνιστή… το ειδικό τέλος της ΔΕΗ περιελάμβανε η μαραθώνια συνεδρίαση του Δ.Σ. Κέρκυρας.
Εκείνο που κυριάρχησε ήταν η εισήγηση του θέματος για λήψη απόφασης περί σύστασης του Φορέα Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας και έγκρισης υπογραφής του μνημονίου Συνεργασίας.
Σε συνέχεια των συναντήσεων και συνεννοήσεων του Δημάρχου Κέρκυρας με την Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ.Τ. οριστικοποιήθηκε το κείμενο για τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, με την υπογραφή του συνημμένου Μνημονίου Συνεργασίας.
Ο Φορέας Διαχείρισης θα απαρτίζεται από: το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠΠΟΤ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Δήμο Κέρκυρας, την Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Κέρκυρας (ΜΑΕΔΗΚ) και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ).
Εκτελεστικό Όργανο του Φορέα θα είναι η Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 του Μνημονίου (η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 17 μέλη.
Η διαχείριση σχετίζεται με τους παρακάτω τομείς:
Α) Εντοπισμός, αξιολόγηση και άρση των κινδύνων που απειλούν το μνημείο (αναπτυξιακές πιέσεις, δόμηση, διαχείριση απορριμμάτων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πρόβλημα στάθμευσης).
Β) Σαφής και ιεραρχημένος προγραμματισμός με βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης.
Γ) Σύνταξη συγκεκριμένου και ιεραρχημένου Προγράμματος Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων.
Δ) Σύνταξη συγκεκριμένου και ιεραρχημένου Προγράμματος για τον Πολιτιστικό Τουρισμό.
Ε) Σύνταξη σαφούς και ρεαλιστικού σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των προτεινόμενων δράσεων.
Οι συμμετέχοντες στον Φορέα προτείνουν, χρηματοδοτούν και εκτελούν τα έργα στον τομέα αρμοδιότητάς τους βάσει προγράμματος, το οποίο καταρτίζεται και παρακολουθείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
Ειδικότερα, στον Δήμο Κέρκυρας θα λειτουργεί γραφείο με την επωνυμία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», στο οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί το δυναμικό του υπάρχοντος Αυτοτελούς Γραφείου Παλιάς Πόλης και Ιστορικών Προαστίων. Το Γραφείο Π.Π. θα υποστηρίζει το έργο των συμβαλλομένων φορέων ασκώντας ρόλο βοηθητικό της εφαρμογής των αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης, θα εξασφαλίζει την γραμματειακή κάλυψη της Επιτροπής, όπως σύγκλιση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων, τήρηση αρχείων, θα ενημερώνει και θα μπορεί να εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης τρέχοντα θέματα και τέλος θα υλοποιεί τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης για συγκρότηση ομάδων εργασίας. Το Γραφείο Π.Π. θα στελεχώνεται μετά από σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Πέραν της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, συγκροτείται και Νομικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από έναν εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΤ, έναν από το ΥΠΕΚΑ και έναν από τον Δήμο Κέρκυρας, προκειμένου να στηρίξει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και την απρόσκοπτη εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας και να συνδράμει αποφασιστικά στην επίλυση κάθε σχετικής με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των Συμβαλλομένων.
Η διάρκεια του Μνημονίου είναι δεκαετής (2011-2021). Χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Μνημονίου και λήξης αυτού δέκα (10) έτη αργότερα. Η διάρκειά του μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη όλων των συμβαλλόμενων μερών.
Στόχοι του μνημονίου είναι οι εξής:
1.Η διατήρηση της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας μέσω ενός προγράμματος ολοκληρωμένης προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και προβολής των μνημείων της. Το πρόγραμμα αυτό εξισορροπεί την προστασία των πολιτιστικών πόρων και την ικανοποίηση των υφισταμένων και των μελλοντικών κοινωνικοοικονομικών αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.
2. Η διατήρηση και την ανάδειξη της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των πολιτιστικών αξιών που ενσωματώνουν η ιστορία, η τέχνη, η αρχιτεκτονική και γενικότερα η πολιτιστική κληρονομιά της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας.
3. Η αναγνώριση και η προβολή της εξέχουσας οικουμενικής σημασίας και του διαχρονικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το αρχιτεκτονικό σύνολο της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και ιδίως το οχυρωματικό της σύστημα, το οποίο αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
4. Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου ως προς το μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
5. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, με την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και την ανάπλαση των σχεδίων και όρων δόμησης στην περιοχή αυτή.
6. Η επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων και των συγκρούσεων των χρήσεων γης στην περιοχή της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, ώστε να εξυγιανθεί, να αναβαθμισθεί και να αναπτυχθεί ο ιδιαίτερος ρόλος της ως πολιτιστικού και τουριστικού πόλου.
7. Η βελτίωση των υπηρεσιών στον τομέα του Πολιτισμού και του Πολιτιστικού Τουρισμού και ελέγχου εφαρμογής των πολεοδομικών διατάξεων.
Τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφουν το παρόν Μνημόνιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το Μνημόνιο αποτελεί το πλαίσιο συμφωνίας της σύνοψης και εξειδίκευσης του Σχεδίου Διαχείρισης με εκπόνηση μελετών και υλοποίηση έργων, που εντάσσονται σε ένα ενιαίο και συνεκτικό πρόγραμμα προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και προβολής του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας.
Ειδικότερα, με το Μνημόνιο προγραμματίζονται και εφαρμόζονται συγκεκριμένες Δράσεις του Σχεδίου Διαχείρισης, ενώ εξειδικεύονται οι στρατηγικές για την εν γένει βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και του πολιτιστικού της αποθέματος.
Η σύνοψη και εξειδίκευση του Σχεδίου Διαχείρισης περιλαμβάνει τους ακόλουθους κύριους άξονες:
Α. Τεκμηρίωση του μνημειακού συνόλου της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας
Β. Θεσμικό Πλαίσιο
Γ. Πολιτική προστασίας και διαχείρισης κινδύνων
Δ. Προστασία του ανωτέρω μνημειακού συνόλου από πιθανούς κινδύνους
Ε. Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της πόλης
ΣΤ. Έργα βελτίωσης των υποδομών και της συνολικής εικόνας της πόλης
Ζ. Δράσεις Πολιτιστικού Τουρισμού
Η. Παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των ανωτέρω (monitoring)
Όλοι μαζί οι Συμβαλλόμενοι στο Μνημόνιο είναι δυνατόν να υπογράφουν Συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την εκτέλεση έργων στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας και στα μνημεία της, με βάση το πλαίσιο των στόχων του Μνημονίου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης (του άρθρου 9 του παρόντος), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εισηγείται πριν από την κατάρτιση των προαναφερομένων Συμβάσεων, περί της σκοπιμότητας και του περιεχομένου αυτών. Στις νέες Συμβάσεις να εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις μελετών και έργων του Ελληνικού Δημοσίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ,
α)να τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης, καθώς και να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Κέρκυρας, όπως εκπροσωπήσει το Δήμο στην υπογραφή του σχετικού μνημονίου συνεργασίας και
β) επειδή στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και στον ΚΑ 15.6474001 με τίτλο «Διάφορες δαπάνες για την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης της πόλης στα πλαίσια της UNESCO» έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού ευρώ 40.000, η οποία δεν επαρκεί, παρακαλώ για την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και την ενίσχυση του ανωτέρω ΚΑ με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο θα μεταφερθεί από το αποθεματικό.
Η απόφαση
Ο Δήμαρχος Γιάννης Τρεπεκλής τόνισε ότι “χρειάζεται πολύ δουλειά και συνεργασία με τους επαγγελματίες και τους δημότες για να προχωρήσουν γρήγορα οι δράσεις στην Παλιά Πόλη” και επεσήμανε ότι “έχουν γίνει βήματα αλλά πρέπει να καταβάλλουμε όλες μας τις προσπάθειες για να υπάρξει αποτέλεσμα”. Το Σώμα ψήφισε κατά πλειοψηφία το θέμα, με την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης.