Προς αναθεώρηση τα Δημοτικά και Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μ.Γραφάκος, έθεσε από χθες 6 Αυγούστου σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το “Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων” (ΕΣΔΑ).

Το ΕΣΔΑ καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, και η σύνταξή του αποτελεί υποχρέωση της Χώρας μας που προκύπτει από την Οδηγία 2008/98/ ΕΚ.

Εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και εγκρίνεται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το αρ.83 του ν.4685/2020.

Μετά την έγκριση του ΕΣΔΑ, θα αναθεωρηθούν τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων των 13 Περιφερειών, καθώς και τα Τοπικά Σχέδια όλων των Δήμων.

Το ΕΣΔΑ αφορά την περίοδο 2020 – 2030 και μπορεί να αναθεωρείται κάθε πέντε έτη. Προδιαγράφει τις πολιτικές, καθώς και τα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στη Χώρα για τη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα επίπεδα των 30 – 32 εκατ. τόνων ετησίως την περίοδο 2020 – 2030.

Σε ότι αφορά στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, είναι εναρμονισμένο με την Οδηγία 2018/851 της ΕΕ. Προβλέπει:

α) ανακύκλωση σε ποσοστό 55% κατά βάρος των αστικών αποβλήτων το 2025 και αντίστοιχα 60% το 2030

β) παραγωγή ενέργειας σε ποσοστό 10% το 2025 και άνω του 25% το 2030

γ) ποσοστό ταφής 10% κατά βάρος των αστικών αποβλήτων το 2030, δηλαδή πέντε έτη νωρίτερα από το έτος στόχο της οδηγίας της ΕΕ.

Περιλαμβάνει: δράσεις για πρόληψη παραγωγής αποβλήτων / κίνητρα επαναχρησιμοποίησης / πρόγραμμα και δράσεις για διαλογή στην πηγή / οργάνωση δικτύων χωριστής συλλογής – ανακύκλωσης (βιοαπόβλητα και ανακυκλώσιμα υλικά) / δημιουργία μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων / δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας.

Στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων το ΕΣΔΑ, είναι δεσμευτικό. Όλες οι πολιτικές, δράσεις και έργα στον τομέα αυτό που θα υλοποιηθούν τα επόμενα 10 χρόνια στη Χώρα, πρέπει να συμβαδίζουν με αυτό.

Το ΕΣΔΑ στοχεύει να προσαρμόσει τη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και να οδηγήσει τη Χώρα μας σε μια σύγχρονη διαχείριση των αποβλήτων, ώστε να ξεφύγει από την προτελευταία θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στους δείκτες ανακύκλωσης και ταφής.

Στο πλαίσιο αυτό, από το Υπουργείο καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.

πηγή: airetos.gr