Διακοπές ρεύματος σε Καταστάρι, Πλάνο και Παντοκράτορα

Για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/08/2019

08:00 – 11:00 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΧΩΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 02/09/2019

08:00 – 11:30 ΠΛΑΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΟΥΤΤΑ
11:30 – 13:00 ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ ΤΗΓΑΝΙΑ
11:30 – 14:30 ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ ΧΑΛΑΚΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: H επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν από την αναγραφόμενη ώρα, συνεπώς και εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε στοιχεία του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έστω και εάν βρίσκονται στο έδαφος.