«Σπάει» το φορολογικό απόρρητο – Δείτε σε ποιες περιπτώσεις

Tη δυνατότητα να λαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες για οφειλέτες τους, ώστε να εντοπίζουν κεφάλαια με τα οποία θα αποπληρώνονται τα χρέη, δίνει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα».

Με την τροπολογία προτείνεται η εξαίρεση από τον περί απορρήτου περιορισμό της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013, ορισμένων στοιχείων και πληροφοριών στοιχείων μητρώου φορολογουμένων, τα οποία συνιστούν δεδομένα πληροφοριακού χαρακτήρα.


Στην πράξη στοιχεία όπως ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φορολογουμένου, τόσο για τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, θα εξαιρούνται από τη διαδικασία τήρησης ως απορρήτων, για τις περιπτώσεις που αυτά αποκαλύπτονται σε υπηρεσίες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, δημόσιους οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος είναι μέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

Παράλληλα, τα στελέχη της φορολογικής διοίκησης και εν γένει του υπουργείου Οικονομικών θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το υπουργείο, προσωποποιημένα στοιχεία ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη φορολογική διοίκηση με σκοπό τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης της συγκατάθεσης του φορολογουμένου για την αποκάλυψη δεδομένων του από τη φορολογική διοίκηση σε τρίτο πρόσωπο.

Πηγή: insidergr
Φωτο: prwtothema