Οργανωμένη προσπάθεια για να μπει τέλος στους μπαζότοπους

Ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και των υποχρεώσεων των παραγωγών αποβλήτων στα ιδιωτικά και δημόσια έργα, παρουσίαση της διαδικασίας ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ, καθώς και σεμινάριο για τους τεχνικούς, με αντικείμενο τον υπολογισμό των παραγόμενων αποβλήτων στα έργα και τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, περιελάμβανε η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε χθες στο Πνευματικό Κέντρο με θέμα: «Εφαρμογή της εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων στην Π.Ε. Ζακύνθου». Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου.
Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. αποτελεί ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Σκοπός του ΣΣΕΔ είναι η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, με τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα απόβλητα ανακυκλώνονται σε ποσοστό έως και 95% και αξιοποιούνται ξανά στην κατασκευή έργων υποδομών και ως υλικά επίχωσης, κάτι που εντάσσει τη δραστηριότητα στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας. Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης επεκτείνεται και στη Ζάκυνθο, με στόχο να δοθεί ένα τέλος στην ανεξέλεγκτη απόθεση μπαζών. Τα μπάζα πλέον, θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και μετά από διαλογή και επεξεργασία θα γίνονται προϊόντα όπως άμμος, γαρμπίλι κτλ. Με αυτές τις ενέργειες μπαίνει φρένο στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς ως γνωστό τα μπάζα ρυπαίνουν το έδαφος και τους υδροφορείς και εντείνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Τι αλλάζει
Όλα τα μπάζα πρέπει να οδηγούνται σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης που είναι συμβεβλημένη με την ΑΝΑΚΕΜ. Αυτό διασφαλίζεται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στα δημόσια έργα, οι υπηρεσίες ελέγχουν το Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων και τη σύμβαση του αναδόχου με το Σύστημα. Ενώ μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος υποβάλλει βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ. Για τα ιδιωτικά έργα, η υπηρεσία εκδίδει άδεια δόμησης. Αφού όμως διασφαλιστεί ότι τα ΑΕΚΚ θα οδηγηθούν στην ανακύκλωση. Όσον αφορά στις ανακαινίσεις, στο τέλος των εργασιών, οι πολίτες μπορούν να ζητούν από τη συνεργαζόμενη εταιρεία που συλλέγει τα μπάζα, τη βεβαίωση του Συστήματος για την νόμιμη παραλαβή των ΑΕΚΚ σε μονάδα.

Τι γίνονται τα μπάζα
Μετά από διαλογή και επεξεργασία, τα ΑΕΚΚ (μπάζα) γίνονται προϊόντα όπως άμμος, 3Α, γαρμπίλι κλπ. Τα υλικά αυτά ξαναγυρίζουν στην αγορά, αντικαθιστώντας ύλες που εξορύσσονται.