Απόφαση για διαδικασίες νομικής διάλυσης της ΕΤΙΝ

Την οριστική λύση της Εταιρείας Τουρισμού Ιονίων Νήσων (ΕΤΙΝ), σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, με τις οποίες μπαίνει οριστικό τέλος στη λειτουργία της, αποφάσισε ομόφωνα κατά την τελευταία του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.
Με την πολιτική απόφαση που είχε ληφθεί από την Περιφέρεια εκείνο που απόμενε ήταν οι τυπικές διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν ώστε η λύση να γίνει με δικαστική απόφαση, αφού εδώ και χρόνια δεν μπορεί να οριστεί προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση και η εταιρεία να εξακολουθεί να λειτουργεί.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως εποπτεύουσα αρχή, άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας αίτηση, με την οποία ζητούσε την λύση της εταιρείας. Tο Δικαστήριο έκρινε ότι απαιτείται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης, ώστε να εκπροσωπηθεί η εταιρεία κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Μετά την δημοσίευση της αποφάσεως, οι μέτοχοι κατέβαλαν προσπάθειες για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όμως αυτό είναι ανέφικτο, διότι όπως και
ανωτέρω επισημάνθηκε δεν έχει καταστεί δυνατόν να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος αριθμός προσώπων που θα αναλάβουν τη διοίκηση της εταιρίας, δεδομένου ότι με την εκλογή τους θα αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες εν γένει από την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τυχόν άλλων οφειλών.
Επίσης είχε διενεργηθεί έλεγχος από τους Ορκωτούς Λογιστές το πόρισμα των οποίων, το Δεκέμβρη του 2015, απεστάλη στον Εισαγγελέα Διαφθοράς διότι είχε διαπιστωθεί
ακυρότητα οικονομικών καταστάσεων από το 2009 μέχρι το 2015, μη τήρηση βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης, της νομοθεσίας για την πρόσληψη και μισθοδοσία υπαλλήλου της Εταιρίας, πάγια περιουσιακά στοιχεία ύψους 77.114,31€, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν, χιλιομετρική αποζημίωση μετακινούμενων με ποσό άνω του θεσμοθετημένου, τιμολόγια υπηρεσιών διαφήμισης ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ χωρίς τήρηση διαδικασιών, κ.α.
Στην εισήγηση του ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων αναφέρει ακόμα πως υπάρχουν οφειλές της εταιρίας προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους, που απαιτούν την εισροή μεγάλων χρηματικών ποσών στα ταμεία της εταιρίας, ώστε να συνεχισθεί η λειτουργία της.
Με δεδομένες τις οφειλές αυτές δεν έχει η εταιρία τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες και δεν μπορεί ως εκ τούτου να υλοποιήσει τους σκοπούς της.
Έχει προ πολλού δαπανηθεί το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, οι δε ζημίες της είναι πολλαπλάσιες του κεφαλαίου τούτου. Όλοι οι μέτοχοι, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, έχουν δηλώσει την αδυναμία τους σε πιθανή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεδομένης της διαμορφούμενης σήμερα πραγματικότητας με το σημαντικό περιορισμό της κρατικής
χρηματοδότησης των ΟΤΑ, οδηγώντας αναπόφευκτα στο περιορισμό, αν όχι στον μηδενισμό, της δυνατότητας συνέχισης της συμμετοχής της σε αυτήν.