Μεσω της πλατφορμας Airbnb – Αυστηρά πρόστιμα για όσους Ενοικιάζουν ακίνητα παράνομα

Αντιμέτωποι με υπέρογκα πρόστιμα, που ανέρχονται σε 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση, σε 10.000 ευρώ σε περίπτωση πρώτης υποτροπής και σε 20.000 ευρώ για κάθε μετέπειτα υποτροπή, θα βρεθούν από το 2018 όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων εκμισθώνουν περιστασιακά και βραχυχρόνια τις κατοικίες τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb. Αυτό στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού και εφόσον δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις εγγραφής στο σχετικό Μητρώο, παρακωλύοντας με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια των φορολογικών αρχών να θέσουν υπό έλεγχο και να φορολογήσουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.
Οι εν λόγω φορολογούμενοι, οι οποίοι για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων φορολόγησής τους ονομάζονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων «Διαχειριστές», υποχρεούνται να δηλώνουν στις Εφορία όλα τα εισοδήματα που αποκτούν από την 1η-1-2018 και μετά, από περιστασιακές και βραχυχρόνιες μισθώσεις, προκειμένου να φορολογούνται γι’ αυτά με συντελεστές κλιμακούμενους από 15% έως και 45%.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εξέδωσε την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1187/2017 απόφαση με την οποία καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια όλες οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων που δραστηριοποιούνται στις περιστασιακές και βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών και ορίζονται με ακρίβεια τα πρόστιμα και οι λοιπές ποινές για τους παραβάτες.
Ο διαχειριστής του ακινήτου υποχρεούται να προχωρήσει στις εξής κινήσεις: Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, Yποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή, Καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.α.) απαραίτητων για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος ανά δικαιούχο.
Για κάθε μία από τις ακόλουθες παραβάσεις α. Παράλειψη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, β. Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής κατά την ανάρτηση του Ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, γ. Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στην ανάρτηση του Ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους Διαχειριστές, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ στους Διαχειριστές.

φωτο: bbc.co.uk