ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | Σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις από το 2018

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ*
Με τις διατάξεις του ν.4472/2017 στο άρθρο 113 διαμορφώθηκε ένα κανονιστικό πλαισίου για την οικονομία του διαμοιρασμού ακινήτων, με σκοπό την ενσωμάτωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των περιπτώσεων ευκαιριακής και βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης ακινήτων, είτε αυτή διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω οποιοδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Επιπρόσθετα, στον νόμο επιχειρείται η αντιμετώπιση διαπιστωμένων φαινομένων παραοικονομίας και φοροδιαφυγής.
Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη διάρκεια μικρότερη του έτους και η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€ 12.000,00) κατά το οικείο φορολογικό έτος .
Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης, ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα το οποίο αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου. Διαχειριστής ακινήτου μπορεί να είναι είτε κύριος του ακινήτου, ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος στον οποίο ανατίθεται το καθήκον αυτό.
Στον νόμο ως ψηφιακές ή επιγραμμικές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με την μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους. Αυτά προσφέρονται, μεταξύ άλλων, από ιδιώτες, χωρίς να μεταβιβάζονται δικαιώματα ιδιοκτησίας. Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει στις μισθώσεις ακινήτων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Airbnb.

Προσοχή στις φορολογικές
αποχρώσεις το 2018

Για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος οι φορολογούμενοι από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στις δηλώσεις Φ.Ε θα επιβληθεί το 2018 φόρος εισοδήματος με βάση την κλίμακα φορολογίας των ενοικίων με συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φθάνουν το 45% ως εξής:
Για εισόδημα μέχρι 12.000,00 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 15%. Για παράδειγμα φορολογούμενος έχει εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου του 10.000,00 ευρώ. Ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει το επόμενος έτος ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ (10.000,00€ χ 15%).
Στο 35% στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τις 12.001,00 έως τις 35.000,00 ευρώ και
στο 45% στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τις 35.000,00 ευρώ.
Οι συντελεστές αυτοί ισχύουν εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.
Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό θα λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με:
22% μέχρι τις πρώτα 20.000,00 ευρώ,
29% στο τμήμα από τις 20.001,00 έως τις 30.000,00 ευρώ,
37% στο τμήμα από τις 30.001,00 έως τις 40.000,00 ευρώ και
45% στο τμήμα πάνω από τις 40.000,00 ευρώ.
Επίσης όσοι αποκτούν από εκμισθώσεις ακινήτων εισόδημα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμη τα εξής:
Το εισόδημα απαλλάσσεται του Φ.Π.Α.
Εάν το συνολικό εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000,00 ευρώ επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης με κλιμακούμενους συντελεστές 2,2% έως 10%.

*Ο Νίκος Τσουκαλάς είναι Λογιστής Α’ Τάξης – Πρόεδρος του ΕΛΦΕΑΖ

φωτο: Resizer