Χρηματοδοτήθηκαν τα λιμάνια Λευκάδας και Νυδρίου

Χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας δύο νέα έργα που αφορούν στα λιμάνια Λευκάδας και Νυδρίου. Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ποσό 96.800,00€ (κωδικός έργου 2016ΣΕ18900038) που αφορά σε αποκατάσταση του κρηπιδώματος στο μέτωπο του λιμανιού. Το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ.Λ. ΝΥΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ποσό 99.900,00 € (Κωδικός έργου 2016ΣΕ18900068) που αφορά σε παρεμβάσεις (ασφαλτόστρωση κ.λ.π) στο τμήμα του λιμανιού έμπροσθεν των F/B). Τα έργα αφορούν στην εγκατάσταση στα λιμάνια σύγχρονων μηχανημάτων (Pilars) με ηλεκτρονική κάρτα για παροχή ρεύματος και νερού.
Ύστερα από τα παραπάνω η συνολική χρηματοδότηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας για το 2016 ανήλθε στο ποσό των 393.700,00 €

aromalefkadas.gr