Μικρομεσαία και στον τουρισμό η Ζάκυνθος

Κάθε χρόνο, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) παρουσιάζει τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. Φέτος, λοιπόν, παρουσίασε τον απολογισμό του 2009, με στοιχεία και αριθμούς, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, διότι αφορούν την καταγραφή όλων των δεδομένων της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένης και της Ζακύνθου.
Σε ό,τι αφορά το νησί μας, διαπιστώνουμε ότι το αεροδρόμιό μας συμπεριλαμβάνεται στους δέκα ελληνικούς αερολιμένες με τις περισσότερες διεθνείς αφίξεις και κατατάσσεται όγδοη στη λίστα.
Παράλληλα, το τουριστικό 2010 ήταν μια χρονιά πρωτόγνωρη. Στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη διεθνή τουριστική κίνηση από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, προστέθηκαν τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας το 2009 και η κακή, κάκιστη δημοσιότητα για τη χώρα μας, ως συνέπεια των όσων συνέβησαν το πρώτο εξάμηνο του 2010.
Μάλιστα, κατα τη διάρκεια συνεδρίου με θέμα “Ο τουρισμός στη νέα κοινωνική & οικονομική πραγματικότητα για την Ελλάδα. Προτεραιότητα στην Κυβέρνηση – Συνείδηση στην κοινωνία”, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι για να υποστηριχθεί η τουριστική ανάπτυξη στο μέλλον θα πρέπει ο τουρισμός να αναδειχθεί σε βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Οι επενδύσεις και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να αποτελέσουν βασικό στόχο του υπό διαμόρφωση αναπτυξιακού νόμου, καθώς ο τουρισμός έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και αξιοσημείωτες αναπτυξιακές επιδόσεις που συμβάλλουν σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας
Σε επίπεδο απασχόλησης θα πρέπει να επιδοτείται η εργασία πχ μέσω προγραμμάτων υποστήριξης ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, πρωτίστως, όμως, πρέπει να προάγεται η ποιοτική εκπαίδευση των εργαζομένων μέσα από τη βελτίωση της κατάρτισής τους.
Σε επίπεδο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πρέπει να ενθαρρύνονται συνέργειες μεταξύ Υπουργείου και ιδιωτικών φορέων τουρισμού, όπως στην περίπτωση του μάρκετινγκ του ελληνικού τουρισμού. Για την αποτελεσματικότερη συνεργασία τους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύσταση αυτόνομου Υπουργείου Τουρισμού, με διευρυμένες αρμοδιότητες και καθιέρωση μόνιμης θέσης υπερκομματικού Γενικού Γραμματέα πενταετούς θητείας.
Προκειμένου να αυξηθεί η ποιοτική ζήτηση για τον ελληνικό τουρισμό, πρέπει, μεταξύ άλλων, να ενθαρρυνθεί η μόνιμη ή εποχική διαμονή κατοίκων του εξωτερικού σε τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας, να προωθηθεί ο συνεδριακός τουρισμός, να διευκολυνθεί η κρουαζιέρα και να πραγματοποιηθεί προσέλκυση ξένων τουριστών σε ηπειρωτική και ορεινή Ελλάδα.
Πρέπει να προχωρήσει άμεσα η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, με έμφαση στην τουριστική κατοικία σε συνδυασμό με 5άστερη ξενοδοχειακή υποδομή. Παγκοσμίως, όλες οι μεγάλες αλυσίδες στρέφονται σε τέτοιες επενδύσεις τις λεγόμενες «μικτού τύπου». Η χώρα μας έχει έλλειψη τέτοιων επενδύσεων, αλλά και εξαιρετικές προϋποθέσεις. Άλλα σημεία που χρήζουν βελτίωσης είναι η αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης οριοθέτησης της ελάχιστης απόστασης δόμησης από τον αιγιαλό από ένα οριζόντιο μαθηματικού τύπο σε χάραξη με βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά. Τέλος, η συστηματικότερη και ουσιαστικότερη προσέγγιση τού τι κτίζουμε και πού, κάτω από ξεκάθαρους όρους και όχι κάτω από την εκ των υστέρων δαμόκλειο σπάθη του Συμβουλίου Επικρατείας.
Οι μεταρρυθμίσεις που προκύπτουν λόγω «Καλλικράτη» μπορούν –και πρέπει- να αποβούν υπέρ και του τουρισμού. Θεωρείται αναγκαία και η οργάνωση λειτουργικής παρέμβασης σε επίπεδο περιφέρειας, δηλαδή η κατά τόπους δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών (ΟΔΠ).
Η κρατική χρηματοδότηση μπορεί εναλλακτικά να καλυφθεί μέσω της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, της συγχρηματοδότησης έργων υποδομής από ιδιωτικούς φορείς και της ενθάρρυνσης της συλλογικής συμμετοχής επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση δράσεων που ενισχύουν την τουριστική οικονομία.
Αρχική και κυρίως συνειδητή επιλογή πρέπει να είναι η στρατηγική προς ένα λιγότερο και αποτελεσματικότερο κράτος, παράλληλα με την ανάληψη περισσότερων ευθυνών από τον ιδιωτικό τομέα. Η συνειδητοποίηση από όλους ότι ο τουρισμός δεν έχει πολιτικό «χρώμα», πρέπει να οδηγήσει τα κόμματα σε συμφωνία στην χάραξη ενιαίας τουριστικής στρατηγικής, με άξονα την μελέτη του ΣΕΤΕ « Ελληνικός Τουρισμός 2020 », που θα παρουσιασθεί στα τέλη Νοεμβρίου 2010.
Είναι προφανές ότι το νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, απαιτεί ένα ελάχιστο αριθμό από, θεσμικούς και μη, μετασχηματισμούς. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από οργανωμένα μικροσυμφέροντα, παλαιομοδίτικες αντιλήψεις και διάφορες άλλες εκφράσεις εφησυχασμού και μακαριότητας. Η προσήλωση στους στόχους και κυρίως η πολιτική βούληση είναι οι σημαντικότερες προϋποθέσεις επιτυχίας του εγχειρήματος.
Οι όποιες αποφάσεις και αλλαγές που θα συντελεστούν από πλευρά της Πολιτείας θα πρέπει να έχουν την άμεση στήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση στον κάθε πολίτη ότι ο τουρισμός αφορά τον καθένα μας, άμεσα ή έμμεσα. Η βαθιά αλλαγή στη νοοτροπία μας είναι ο καταλυτικός παράγοντας που θα αναδείξει τις πραγματικές δυνατότητες του τουριστικού μας προϊόντος.
Αναλυτικότερα, η έρευνα περιλαμβάνει είκοσι διαφορετικούς δείκτες, αρχής γενομένης από τα βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού για το 2009, σύμφωνα με τα οποία:

Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού
Συμμετοχή στο ΑΕΠ: 15,2%
Συμμετοχή στην απασχόληση: 18,5%
Απασχολούμενοι: 774.200
Ταξιδιωτικές εισπράξεις: 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ (-10,6% από το 2008)
Διεθνείς τουριστικές αφίξεις: 14.900.000 επισκέπτες (-6,4% από το 2008)
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη, ανά τουρίστα: 697 ευρώ (-4,5% από το 2008)
Μερίδιο ευρωπαϊκής αγοράς: 3,2%
Μερίδιο παγκόσμιας αγοράς: 1,7%
Συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχείων: Το 52% των κλινών της χώρας μας βρίσκεται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τη Μακεδονία.
Ξενοδοχειακή υποδομή: 9.559 ξενοδοχεία, με 732.279 κλίνες.

Ελλάδα και ανταγωνιστές
Σε ό,τι αφορά την παγκόσμια κατάταξη της χώρας μας και των ανταγωνιστών της, δηλαδή της Ισπανίας, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Κροατίας και της Κύπρου, υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:
Α. Θέση στις αφίξεις
Η Ισπανία είναι τρίτη στην κόσμο, η Τουρκία έβδομη, η Ελλάδα δέκατη έκτη, η Αίγυπτος δέκατη ένατη, η Κροατία εικοστή τέταρτη και η Κύπρος πεντηκοστή.
Β. Θέση στις εισπράξεις
Αναφορικά με τις τουριστικές εισπράξεις, η Ισπανία είναι δεύτερη στον κόσμο, η Τουρκία ένατη, η Ελλάδα δέκατη πέμπτη, η Αίγυπτος εικοστή πρώτη, η Κροατία τριακοστή και η Κύπρος πεντηκοστή.
Γ. Θέση στην ανταγωνιστικότητα
Στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, η Ισπανία κατατάσσεται έκτη στον κόσμο (-8,7% από το 2008), η Κύπρος εικοστή πρώτη (-10,9% από το 2008), η Ελλάδα εικοστή τέταρτη (-6,4% από το 2008), η Κροατία τριακοστή τέταρτη (-0,9% από το 2008), η Τουρκία πεντηκοστή έκτη (+20% από το 2008) και η Αίγυπτος εξηκοστή τέταρτη.

Μερίδιο των πέντε κυριοτέρων ευρωπαϊκών αγορών το 2000
Σε ό,τι αφορά το μερίδιο των πέντε κυριοτέρων ευρωπαϊκών αγορών προέλευσης, δηλαδή οι χώρες των οποίων οι κάτοικοι πηγαίνουν διακοπές, η κατάταξη το 2000 και το 2009 διαμορφώνεται ως εξής:
Γερμανία: 2.395.185 τουρίστες, μερίδιο 19,4%
Ηνωμένο Βασίλειο: 2.772.256 τουρίστες, μερίδιο 22,4%
Γαλλία: 602.353 τουρίστες, μερίδιο 4,9%
Ιταλία: 823.245 τουρίστες, μερίδιο 6,7%
Ολλανδία: 655.285 τουρίστες, μερίδιο 5,3%

Μερίδιο των πέντε κυριοτέρων ευρωπαϊκών αγορών το 2009
Γερμανία: 2.364.486 τουρίστες, μερίδιο 15,9%
Ηνωμένο Βασίλειο: 2.112.149 τουρίστες, μερίδιο 14,7%
Γαλλία: 962.435 τουρίστες, μερίδιο 6,5%
Ιταλία: 935.011 τουρίστες, μερίδιο 6,73%
Ολλανδία: 651.440 τουρίστες, μερίδιο 4,34%

Οι δέκα κορυφαίες χώρες προέλευσης τουριστών στον κόσμο είναι οι ακόλουθες:
Γερμανία: 15,9%
Ηνωμένο Βασίλειο: 14,2%
Γαλλία: 6,5%
Ιταλία: 6,3%
Ολλανδία: 4,4%
Βουλγαρία: 4,4%
Ηνωμένες Πολιτείες: 3,6%
Σερβία: 3,3%
Κύπρος: 2,9%
Σουηδία: 2,4%
Λοιπές χώρες: 36,1%

Διεθνείς τουριστικές αφίξεις ανά χώρα προέλευσης
Η κατάταξη των χωρών οι κάτοικοι των οποίων ταξιδεύουν στο εξωτερικό, κατατάσσονται ως ακολούθως στην παγκόσμια λίστα:
Χώρες Ευρώπης: 13.601.417 τουρίστες, -6% από το 2008
Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης: 10.887.535 τουρίστες, -8% από το 2008
Χώρες Αμερικής: 729.446 τουρίστες, -14% από το 2008
Χώρες Ασίας: 372.369 τουρίστες, -3% από το 2008
Χώρες Ωκεανίας: 161.512 τουρίστες, +1% από το 2008
Χώρες Αφρικής: 38.186 τουρίστες, -34% από το 2008
Γερμανία: 2.364.486 τουρίστες, -4% από το 2008
Ηνωμένο Βασίλειο: 2.112.149 τουρίστες, -7% από το 2008
Γαλλία: 962.435 τουρίστες, +6% από το 2008
Ιταλία: 935.011 τουρίστες, -15% από το 2008
Βουλγαρία: 657.130 τουρίστες, +5% από το 2008
Ολλανδία: 651.440 τουρίστες, -14% από το 2008
Ηνωμένες Πολιτείες: 531.276 τουρίστες, -13% από το 2008
Σερβία Μαυροβούνιο: 498.356 τουρίστες, -28% από το 2008
Κύπρος: 434.746 τουρίστες, -9% από το 2008
Σουηδία: 356.154 τουρίστες, -7% από το 2008
Ελβετία: 352.514 τουρίστες, +4% από το 2008
Αυστρία: 352.223 τουρίστες, -1% από το 2008
Βέλγιο: 334.240 τουρίστες, -21% από το 2008
Νορβηγία: 315.595 τουρίστες, +14% από το 2008
Ρουμανία: 307.596 τουρίστες, -6% από το 2008
Ρωσία: 276.021 τουρίστες, -11% από το 2008
Τσεχία: 267.833 τουρίστες, 0% από το 2008
Δανία: 264.040 τουρίστες, +7% από το 2008
Αλβανία: 234.276 τουρίστες, -4% από το 2008
Πολωνία: 203.487 τουρίστες, -25% από το 2008
Τουρκία: 200.348 τουρίστες, -4% από το 2008
Φιλανδία: 170.341 τουρίστες, +15% από το 2008
Ισπανία: 164.461 τουρίστες, -25% από το 2008

Εποχικότητα αφίξεων
Στην κατηγορία της εποχικότητας των διεθνών τουριστικών αφίξεων το 2009 παρατηρούμε ότι ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος έχουν το 52% της κίνησης και το υπόλοιπο μοιράζεται στους άλλους μήνες.
Ειδικότερα, ο Ιούλιος έχει το 16,8% των αφίξεων, ο Αύγουστος το 20,1% και ο Σεπτέμβριος το 15,2%.

Τοπ 10 ελληνικά αεροδρόμια
Τα δέκα ελληνικά αεροδρόμια με τις περισσότερες διεθνείς τουριστικές αφίξεις το 2009, κατατάσσονται ως ακολούθως:
Αθήνα: 3.140.811 επισκέπτες
Ηράκλειο: 1.946.544 επισκέπτες
Ρόδος: 1.321.806 επισκέπτες
Θεσσαλονίκη: 862.054 επισκέπτες
Κέρκυρα: 733.137 επισκέπτες
Κως: 627.533 επισκέπτες
Χανιά: 608.361 επισκέπτες
Ζάκυνθος: 435.169 επισκέπτες
Άκτιο: 147.574 επισκέπτες
Σαντορίνη: 151.367 επισκέπτες

Ταξιδιωτικές εισπράξεις από μεμονωμένους και οργανωμένους ταξιδιώτες
Στην κατηγορία αυτή διαπιστώνουμε ότι οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες δαπανούν περισσότερα χρήματα από αυτούς που συμμετέχουν σε γκρουπ.
Συγκεκριμένα, οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες δαπάνησαν 6.661,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 63,7% των συνολικών εισπράξεων, σε αντίθεση με τους οργανωμένους ταξιδιώτες, οι οποίοι δαπάνησαν 3.788,7 εκατομμύρια ευρώ, ποσοστό 36,43%.
Η κατανομή των ταξιδιωτικών εισπράξεων ανά χώρα, διαμορφώνεται ως εξής το 2009:
Γερμανία: 18%
Ηνωμένο Βασίλειο: 16%
Γαλλία: 7%
Ιταλία: 6%
ΗΠΑ: 5%
Ολλανδία: 5%
Κύπρος: 4%
Βέλγιο: 3%
Ελβετία: 3%
Ρωσία: 3%
Λοιποί: 30%

Ποσοστό των ξενοδοχειακών κλινών κάθε Περιφέρειας ανά κατηγορία
Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία για την κατάταξη των ξενοδοχειακών κλινών της χώρας μας ανά Περιφέρεια.
Οι κλίνες κατατάσσονται από ένα έως πέντε αστέρια.
Στερεά Ελλάδα
1*: 13,9%, 2*: 14,2%, 3*: 12,7%, 4*: 10,9%, 5*: 14,6%

Πελοπόννησος
1*: 4,6%, 2*: 8,8%, 3*: 8,3%, 4*: 5,1%, 5*: 6,4%

Ιόνια Νησιά
1*: 6,2%, 2*: 14%, 3*: 14,7%, 4*: 10,8%, 5*: 7%

Ήπειρος
1*: 1,9%, 2*: 2,2%, 3*: 2,7%, 4*: 0,9%, 5*: 1,1%

Νησιά Αιγαίου
1*: 2,6%, 2*: 3,7%, 3*: 4,7%, 4*: 1,3%, 5*: 1,7%

Κρήτη
1*: 18,2%, 2*: 19,1%, 3*: 16,5%, 4*: 24,3%, 5*: 30,7%

Δωδεκάνησα
1*: 4,4%, 2*: 13,1%, 3*: 13,8%, 4*: 29 %, 5*: 19,8%

Κυκλάδες
1*: 9,1%, 2*: 8%, 3*: 5,4%, 4*: 4,7%, 5*: 2,9%

Θεσσαλία – Σποράδες
1*: 5,7%, 2*: 4,8%, 3*: 4,1%, 4*: 3%, 5*: 2,1%

Μακεδονία
1*: 32,4%, 2*: 12,3%, 3*: 15,8%, 4*: 9,7%, 5*: 12,7%

Θράκη
1*: 1%, 2*: 0,9%, 3*: 1,5%, 4*: 0,5%, 5*: 0,9%

Σύνολο ξενοδοχειακών κλινών
1*: 55.106, 2*: 226.707, 3*: 171.202, 4*: 187.494, 5*: 99.770
Σύνολο: 732.279