“Μεταποίηση στις νέες συνθήκες”

Η “Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων” και ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Aνταγωνιστικότητα και Eπιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτη Ξυνίδη, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα: «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» έως την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011.

Τα κύρια σημεία του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:
1.Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 200.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη), το οποίο κατανέμεται, κατά 70%, για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κατά 20%, για τις υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις και, κατά 10%, για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.
2.Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μία πρόταση:
•Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.
•Νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται ή που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.
3.Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 έως 400.000,00€ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και από 100.000,00 έως 800.000,00€ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
4.Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης αυξάνεται στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και μέχρι του ορίου 50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός του προγράμματος, το έντυπο υποβολής, καθώς και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης υπάρχουν αναρτημένα στου διαδικτυακούς τόπους: www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ: 210 6985210, τους εταίρους του και το γραφείο πληροφόρησης κοινού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», στο τηλ.: 801 11 36 300.
Για τη Ζάκυνθο: 26950-24546, Γραφείο Ενημέρωσης Επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο Ζακύνθου.Τελευταία άρθρα