Επιδότηση 40% για τα «πράσινα» ξενοδοχεία

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, μέσω της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, το Επιμελητήριο Ζακύνθου, η «Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου και Ιονίων Νήσων» και ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα ΕΦΕΠΑΕ καλούν τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα: «Πράσινος Τουρισμός».
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων, καθώς και στην υλοποίηση διαδικασιών, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, ενώ, παράλληλα, προωθούν την ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων σε περιβαλλοντικά θέματα.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στα 15.000,00 € ενώ ο μέγιστος στα 400.000,00€. Το ύψος του προϋπολογισμού του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία διετία.
Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης, ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ορίζεται στο 40%.
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία-καταλύματα κτλ) θα πρέπει να έχουν αρχίσει δραστηριότητα, πριν από την 01-01-2009, να λειτουργούν νόμιμα με ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. και να ανήκουν σε επιλέξιμο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.-2008) 55.1 (όλες οι υποκατηγορίες), 55.2 (όλες οι υποκατηγορίες πλην της 55.20.19) και 55.30.11.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 25/02/2011, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά σε φυσική μορφή, αποτελούν το φάκελο υποψηφιότητας και αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά, εντός δέκα (10) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Το Έντυπο Υποβολής, όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr), (www.ypan.gr), της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis) και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ( www.yppo.gr, www.visitgreece.gr ) καθώς και στο site του Επιμελητηρίου Ζακύνθου ( www.zantecci.gr ).
Για περαιτέρω πληροφορίες, έντυπα και οδηγούς του προγράμματος, επικοινωνήστε με τον ΕΦΕΠΑΕ, στο τοπικό Γραφείο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, στο τηλ. 26950 – 24546 και 26950 – 41940 και στα τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, στο τηλ.: 8011136300.