Πρόγραμμα ενισχύει θέσεων απασχόλησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Την επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με στόχο τη διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας, αποφάσισε ο ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα αφορά στην διατήρηση 10.000 θέσεων απασχόλησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, με την επιχορήγηση μέρους του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο 40% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έκανε το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, Χριστίνα Τετράδη.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή του Οργανισμού, έχει ως προθεσμία λήξης την 14 Σεπτεμβρίου 2010.
Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση βάσει της ως άνω ανακοίνωσης ή θα λάβει βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) κατά την περίοδο από 1-1-2008 έως 31-12-2010, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό 500.000€.

Οι δικαιούχοι
1. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για χρονικό διάστημα ενός έτους για την διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ.
β) Διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό τόσο του μόνιμου προσωπικού, όσο και του προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασης τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος, που απασχολούσαν στις 30-04-2010, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ήτοι για 12 μήνες.
γ) να μην έχουν προχωρήσει σε καταγγελία σύμβασης εργασίας από 1-1-2010 έως 30-4-2010.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες.