Περιφερειακή πολιτική για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση της Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, για τη συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
Η έκθεση εστιάζεται ιδιαίτερα στις περιφέρειες Στόχου 2 και στις επενδύσεις για περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση. Ο Στόχος 2 αφορά και τις ελληνικές περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου.
“Είναι σημαντική η πλήρης αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής και η προσαρμοστικότητά της σε σύγχρονες συνθήκες για τη συνολική επανάκαμψη των οικονομιών της Ευρώπης αλλά και την ανταγωνιστικότητά τους, δεδομένου ότι η πολιτική συνοχής μέσω των διαρθρωτικών ταμείων είναι η βασική κοινοτική πηγή επενδύσεων στα κράτη-μέλη και το κύριο εργαλείο που διαθέτει η ΕΕ για ισόρροπη ανάπτυξη και σύγκλιση” δήλωσε η κ. Κράτσα.
Η έκθεση αυτή καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεγαλύτερη ευελιξία στη χορήγηση των πιστώσεων των διαρθρωτικών ταμείων, στη βελτίωση της απορροφητικότητας των κονδυλίων, και αντίστοιχα διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων. Σύμφωνα με τις προτάσεις της:
– υποστηρίζεται η πρόταση του Συμβουλίου για αύξηση των προκαταβολών κατά 4% στο ΕΚΤ και 2% στο Ταμείο Συνοχής, για τα κράτη των οποίων το ΑΕΠ έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 10% ή τα οποία έχουν λάβει ενισχύσεις από το ΔΝΤ για τη σταθεροποίηση του ισοζυγίου πληρωμών τους
– επιδιώκονται περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα, στην καινοτομία και στην εκπαίδευση
– προτείνεται, κάτω από τις ειδικές συνθήκες της οικονομικής κρίσης, να υπάρχει ευελιξία για τον κανόνα ν+2, δηλαδή στο κανόνα χρηματοδότησης που ισχύει για την ετήσια διάθεση κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Παράλληλα, όσα κεφάλαια δεν χρησιμοποιούνται στις σχετικές ν+2/ν+3 περιόδους, να γίνεται δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους σε περιφερειακά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες
– υποστηρίζονται οι νέες πολιτικές για μεγάλα έργα στις περιφέρειες, καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (JASPERS για μεγάλα σχέδια στα νέα κράτη-μέλη, JEREMIE για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, JESSICA για δράσεις αστικής ανάπλασης), και ζητείται περαιτέρω αύξηση χρηματοδότησης στο μηχανισμό JASPERS.
Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής σημείωσε τις σχετικές καθυστερήσεις, αναφερόμενη στην περίπτωση της Ελλάδας, ότι για το χρηματοδοτικό εργαλείο JEREMIE έχει υπογραφεί σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από το 2007, αλλά ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί, ενώ αντίστοιχα για το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA η σχετική σύμβαση μόλις υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα.Τελευταία άρθρα